Máy bơm hố thu

Posted by & filed under Bài viết trang chủ, Kỹ Thuật, Tin chạy.

bom chim ho thu

Vai trò của máy bơm hố thu trong xử lý nước thải.   Máy bơm hố thu đóng vai trò trong quá trình thu gom nước thải từ các nguồn về hệ thống xử lý nước thải. Trong đó, có rất nhiều chất thải rắn với nhiều kích thước khác nhau và nhiều tạp chất… Chi tiết »