Công nghệ MBR

Posted by & filed under Tài Liệu.

HInh 1 - MBR

Công nghệ MBR (Membrance BioReactor) trong xử lý nước thải Ứng dụng công nghệ MBR để xử lý nitơ trong nước thải, Ying Wang, Xia Huang và Qipeng Yuan ở Department of Environmental Science and Engineering, Đại học Tsinghua, Beijing Trung Quốc nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nitơ và COD trong nước thải… Chi tiết »